Telefon: 046-248 007

Öppettider:

Måndag - Fredag 07.00-16.00

Övrig tid jourtelefon: 0702-471 674

Adress:

​Fältmontören Skåne AB

Trehäradsvägen 42

241 38 Eslöv

Telefon: 046-248 007

Mail: info@faltmontoren.se

Se vädret i Stångby här

Integritetspolicy

Fältmontören Skåne AB (eller ”vi”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Fältmontören Skåne AB, org.nr 556399-6601, med adress Trehäradsvägen 42, 241 38 Eslöv och telefonnummer +46-46-24 80 07. Fältmontören Skåne AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Fordonsinformation är främst av teknisk karaktär, men då informationen kan kopplas till fordonets ägare eller leasingtagare/förare skulle den i vissa fall kunna komma att klassas som personuppgifter. Fordon är utrustade med datorer som kan kommunicera information direkt till tillverkaren. Detta sker till exempel i samband med verkstadsbesök, för att diagnos skall kunna ställas på ditt fordon. När uppgifter samlas in av fordonstillverkare så är det fordonstillverkaren och inte Fältmontören Skåne AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar Fältmontören Skåne AB?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss eller lämnar ditt fordon för reparation/service till oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du blir registrerad som kund hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontakt- och adressuppgifter, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du lämnar in ditt fordon för reparation eller service kommer vi samla in information som finns lagrad i ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av fordonets funktioner och analys av dess olika egenskaper. Vid raparation/service kommer vi även spara uppgifter om besöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, upplysningar om ditt fordon, information om de produkter eller tjänster du köpt eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t ex faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer. Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din köphistorik.
 • För att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation och garanti behandlar vi uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter. Om du har servat eller reparerat ett fordon sparar vi även information om fordonet.
 • För att kunna fastställa din identitet och göra kreditprövningar behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer och ditt körkort samt uppgifter om din ekonomiska situation.
 • För att kunna utföra test av IT-systemen som används för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

Eftersom det ligger i vårt eller tredje parts berättigade intresse behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om utförda tjänster och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter.
 • Vi behandlar den fordonsinformation som vi har samlat in från ditt fordon, t.ex. vid verkstadsbesök som du har gjort, i syfte att använda uppgifterna för diagnos, uppgradering, reparation och service av ditt fordon samt för att kunna kontakta dig med information om återkallelse vid upptäckt av fel eller brist i en produkt. Teknisk information kan även användas för produkt- eller tjänsteutveckling. Informationen sparas även i syfte att kunna erbjuda en potentiell framtida ägare av ditt fordon tillgång till servicehistorik samt annan fordonsrelaterad information som kan vara relevant för denne att känna till, såsom när en viss reservdel byttes ut eller vilken service som är gjord på fordonet.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Om du har ett kundnummer hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik och budhistorik i syfte att administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.
 • Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och praxis kommer vi att analysera information om köphistorik, fordonsdata som vi har samlat in från ditt fordon i samband med ett verkstadsbesök eller information som vi annars har om ditt fordon såsom modell och tillverkningsår. Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Till exempel sparar vi uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.
 • Dina personuppgifter behandlas i olika system.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Fältmontören Skåne AB. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners, leverantörer eller andra intressenter i enlighet med nedan.

 • För betalning eller kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag.
 • Vid köp av en vara som ska levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen.
 • För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick.
 • Om du beställer en tjänst och ditt ärende är kopplat till något som kan täckas av din försäkring lämnas ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnumret till ditt fordon samt information om skadan och det arbete vi har utfört till ditt försäkringsbolag.
 • Fordonstillverkare kan få tillgång till personuppgifter för att kunna kontakta dig vid återkallelser eller annan viktig information. Teknisk information om ditt fordon kan också komma att lämnas till fordonstillverkare för att dessa bland annat skall kunna handlägga garantiärenden eller bistå verkstaden med expertis i reparationshänseende.
 • Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att dessa skall fullgöra sina åtaganden i relation till Fältmontören Skåne AB eller vice versa.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad där endast behörig personal har tillträde och data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter lagrar Fältmontören Skåne AB dina personuppgifter under olika lång tid, dock som längst under den tid som är tillåten enligt tvingande lag och praxis. Nedan har vi listat några exempel.

 • Information kopplad till ditt fordon kommer att sparas så länge fordonet är i drift.
 • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp. Fältmontören Skåne AB kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post till vår postadress som framgår ovan.

Trehäradsvägen 42 - 241 38 Eslöv  |  Tel.: 046-248 007  |  info@faltmontoren.se

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.